tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Usługi

Firma ZPPH oferuje przyrządy kilku producentów reprezentujących najwyższy poziom światowy. Wśród nich znajduje się Hiden Analytical - producent najlepszych spektrometrow masowych, Hiden Isochema , firma siostrzana pierwszej,  producent najlepszych systemów termograwimetrycznych do badania sorpcji pojedynczych gazów i par bądź ich  mieszanin.  Spektrometry masowe mogą być w postaci analizatorów gazów resztkowych (RGA), tj. służyć do badania składu gazów w komorach próżniowych lub wchodzić w sklad analizatorów gazów (typu HPR-20) do badania skladu azów pod ciśnieniem atmosferycznym (lub, z odpowiednimi przystawkami, w zakresie od ok. 100 mbar do ok. 300 bar). Pierwsza z firm oferuje ponadto całą gamę przyrządów do badania plazmy, w tym plazmy atmosferycznej, takie jak spektrometry jonów wtórnych (SIMS), sondy Langmuira (ESPIon), spektrometry EPIC i EQP do pełnej charakterystyki masowej i energetycznej plazmy (w zakresie jonów dodatnich, ujemnych , rodników i fragmentow neutralnych) oraz system CATLAB do kompleksowej charakterystyki katalizatorów.  Wszystkie urządzenia firmy Hiden Analytical posiadają wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe, które mogą być wykorzystane do zdalnego wyzwalania ich pracy, do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (np. reaktorami plazmowymi), do rejestracji zmian innych wielkości procesowych (np. temperatury, ciśnienia, przepływu, itp.)

Druga z firm, Hiden Isochema,  oprócz wspomnianych systemów termograwimetrycznych o nazwie IGA (Inteligent Gravimetric Analyzer) do badania sorpcji w zakresie temperatur od ciekłego azotu do 1 000 oC i ciśnien od wysokiej próżni do 30 bar oferuje też systemy objętościowe do badania sorpcji pod wysokimi ciśnieniami (do 200 bar) o nazwie HTP1 - obecnie zwane systemami IMI (Inteligent Manometric Instrrument). Posiadają one w pełni automatyczny system zabezpieczeń umożlliwiający pracę z gazami wybuchowymi (np. wodorem) aż do temperatury 500 oC i w dół do temperatury -260  oC ! Ostatnio pojawiły sie też systemy gawimetryczne XEMIS do badania sorpcji w zakresie temperatur od cieklego azotu do 500 oC mogące pracować w zakresie ciśnień od wysokiej próżni do 200 bar. Ponadto, dzięki izolacji przestrzeni próbki od komory mikrowagi mogą służyć do badania sorpcji nawet silnie korodujących substancji.

Oprócz tego oferujemy reometry (TTDMA) do badania dynamicznych własności mechanicznych (relaksacji mechanicznej)  firmy Triton Technology . Są to obecnie reometry o największym zakresie mierzonych modułów mechanicznych, najszerszym zakresie temperatur i częstotliwości pomiarowych, z przenośną głowicą pomiarową, którą można umieścić w komorach pomiarowych innych przyrządó (np. spektrometrów FTIR, kamer rentgenowskich, itp.) dające w ten sposób możliwość śledzenia zmian innych własności w obecności naprężeń mechanicznych. Ponadto systemy te dają możliwość pomiaru modułów mechanicznych nie tylko beleczek, folii czy włókien, ale także cieczy i materiałów proszkowych.(ew. granulek). 

Firma
Triton Technology jest także producentem przyrządu do badania własności dielektrycznych (DETA). Pozwala na pomiar zmian własności dielektrycznych w szerokim zakresie temperatur (od -190 oC do 450 oC) i częstości (od 15 Hz do 100 kHz). Zakres pomiarowy kąta stratności i pojemności predysponuje go do badania relaksacji dielektrycznej w polimerach, ale nie tylko. Można nim badać własności próbek nie tylko w postaci krążków, ale także proszków/granulek.

Trzecim wyrobem firmy Triton Technology jest urządzenie o nazwie IdentiPol. To przyrząd, dzięki któremu możemy porównywać metodami statystycznymi dowolną substancję ze wzorcem wprowadzonym wcześniej do jego pamięci. Porównywać można własności mechaniczne w szerokim zakresie temperatur i częstości, własności elektryczne i cieplne każde z osobna lub wszystkie w zestawie. Jest nieocenionym w sprawdzaniu rzetelności dostawców surowców/towarów, ocenie wpływu różnego rodzaju modyfikacji na własności końcowego produktu.

Inną firmą, której wyroby oferujemy jest Anter Corporation. Są to przede wszystkim dylatometry oraz urządzenia do pomiaru przewodnictwa cieplnego. Więcej szczegółów na temat tych urządzeń a także pozostałych wymienionych wcześniej proszę szukać w broszurach i notkach aplikacyjnych na naszej stronie w zakładkach dla odpowiednich firm.  

Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl